مرحله 1 از 5
انتخاب موقعیت های شغلی:
 • شرح وظایف :
  پایش رخدادهای امنیت شبکه و تحلیل تهدیدات امنیتی ، بررسی و مدیریت ریسک های موجود
 • تخصص های مورد نیاز :
  آشنایی با Splunk و توانایی تحلیل لاگ
  آشنایی با مباحث SIEM , SOC
  مسلط بر Cisco ISE
  آشنایی با Splunk و توانایی تحلیل لاگ
  آشنایی با مباحث SIEM , SOC
  مسلط بر Cisco ISE
 • شرایط لازم :
  کنجکاو ، جستجوگر و خلاق
  علاقه مند به انجام کارهای گروهی
 • شرح وظایف :
  پایش رخدادهای امنیت شبکه و تحلیل تهدیدات امنیتی ، بررسی و مدیریت ریسک های موجود
 • تخصص های مورد نیاز :
  آشنایی با Splunk و توانایی تحلیل لاگ
  آشنایی با مباحث SIEM , SOC
  مسلط بر Cisco ISE
  آشنایی با Splunk و توانایی تحلیل لاگ
  آشنایی با مباحث SIEM , SOC
  مسلط بر Cisco ISE
 • شرایط لازم :
  کنجکاو ، جستجوگر و خلاق
  علاقه مند به انجام کارهای گروهی
 • شرح وظایف :
  پایش رخدادهای امنیت شبکه و تحلیل تهدیدات امنیتی ، بررسی و مدیریت ریسک های موجود
 • تخصص های مورد نیاز :
  آشنایی با Splunk و توانایی تحلیل لاگ
  آشنایی با مباحث SIEM , SOC
  مسلط بر Cisco ISE
  آشنایی با Splunk و توانایی تحلیل لاگ
  آشنایی با مباحث SIEM , SOC
  مسلط بر Cisco ISE
 • شرایط لازم :
  کنجکاو ، جستجوگر و خلاق
  علاقه مند به انجام کارهای گروهی
 • شرح وظایف :
  پایش رخدادهای امنیت شبکه و تحلیل تهدیدات امنیتی ، بررسی و مدیریت ریسک های موجود
 • تخصص های مورد نیاز :
  آشنایی با Splunk و توانایی تحلیل لاگ
  آشنایی با مباحث SIEM , SOC
  مسلط بر Cisco ISE
  آشنایی با Splunk و توانایی تحلیل لاگ
  آشنایی با مباحث SIEM , SOC
  مسلط بر Cisco ISE
 • شرایط لازم :
  کنجکاو ، جستجوگر و خلاق
  علاقه مند به انجام کارهای گروهی
 • شرح وظایف :
  پایش رخدادهای امنیت شبکه و تحلیل تهدیدات امنیتی ، بررسی و مدیریت ریسک های موجود
 • تخصص های مورد نیاز :
  آشنایی با Splunk و توانایی تحلیل لاگ
  آشنایی با مباحث SIEM , SOC
  مسلط بر Cisco ISE
  آشنایی با Splunk و توانایی تحلیل لاگ
  آشنایی با مباحث SIEM , SOC
  مسلط بر Cisco ISE
 • شرایط لازم :
  کنجکاو ، جستجوگر و خلاق
  علاقه مند به انجام کارهای گروهی
 • شرح وظایف :
  پایش رخدادهای امنیت شبکه و تحلیل تهدیدات امنیتی ، بررسی و مدیریت ریسک های موجود
 • تخصص های مورد نیاز :
  آشنایی با Splunk و توانایی تحلیل لاگ
  آشنایی با مباحث SIEM , SOC
  مسلط بر Cisco ISE
  آشنایی با Splunk و توانایی تحلیل لاگ
  آشنایی با مباحث SIEM , SOC
  مسلط بر Cisco ISE
 • شرایط لازم :
  کنجکاو ، جستجوگر و خلاق
  علاقه مند به انجام کارهای گروهی
 • شرح وظایف :
  پایش رخدادهای امنیت شبکه و تحلیل تهدیدات امنیتی ، بررسی و مدیریت ریسک های موجود
 • تخصص های مورد نیاز :
  آشنایی با Splunk و توانایی تحلیل لاگ
  آشنایی با مباحث SIEM , SOC
  مسلط بر Cisco ISE
  آشنایی با Splunk و توانایی تحلیل لاگ
  آشنایی با مباحث SIEM , SOC
  مسلط بر Cisco ISE
 • شرایط لازم :
  کنجکاو ، جستجوگر و خلاق
  علاقه مند به انجام کارهای گروهی
 • شرح وظایف :
  پایش رخدادهای امنیت شبکه و تحلیل تهدیدات امنیتی ، بررسی و مدیریت ریسک های موجود
 • تخصص های مورد نیاز :
  آشنایی با Splunk و توانایی تحلیل لاگ
  آشنایی با مباحث SIEM , SOC
  مسلط بر Cisco ISE
  آشنایی با Splunk و توانایی تحلیل لاگ
  آشنایی با مباحث SIEM , SOC
  مسلط بر Cisco ISE
 • شرایط لازم :
  کنجکاو ، جستجوگر و خلاق
  علاقه مند به انجام کارهای گروهی
گام بعدی